BioPro Pests

* Thành phần:
Beauveria bassiana
Verticillium lecani
Metarhizium anisopliae
Mật độ bào tử : 109 CFU's/gram

* Đối tượng sử dụng:
Bọ phấn, sâu, rệp sáp, ve sầu, rầy, mối đất, cào cào, bọ nhảy, bọ cánh cứng, sâu xén tóc, sâu đục thân....