title="Cẩm tú cầu - Hồng">Cẩm tú cầu - HồngCẩm tú cầu - HồngCẩm tú cầu - Hồng

title="Cẩm tú cầu - Trắng">Cẩm tú cầu - TrắngCẩm tú cầu - TrắngCẩm tú cầu - Trắng

title="Cẩm tú cầu - xanh">Cẩm tú cầu - xanhCẩm tú cầu - xanhCẩm tú cầu - xanh

title="Magic">MagicMagicMagic